Program

PROGRAM WYBORCZY KOMITETU OBYWATELSKIEGO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej powiatu kutnowskiego, powołujemy Komitet Obywatelski jako Komitet Wyborczy Wyborców.
Jesteśmy głęboko przekonani, że okres funkcjonowania samorządu powiatowego w Kutnie, po jego przywróceniu w 1999 roku, mógł lepiej zapisać się w historii naszego regionu.
Od pewnego czasu dostrzegamy brak zaufania społeczeństwa do rządów partii politycznych, szczególnie na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Wybór osób z list partii politycznych oznacza w praktyce coraz częściej nieskuteczność w rozwiązaniu problemów stojących przed samorządami.
W samorządzie nie można się kierować przywiązaniem do barw i podziałów politycznych. Dobrym gospodarzem jest ten, kto działa dla dobra interesu publicznego. Efekty jego pracy są wtedy widoczne i odczuwalne przez społeczeństwo. Na kutnowskiej powiatowej scenie politycznej toczy się nieustanny korowód awantur. Zły stan samorządu powiatowego znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu mierzalnych i porównywalnych wskaźnikach. Potwierdza to spadek liczby mieszkańców oraz inne wskaźniki demograficzne, bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia oraz zła sytuacja finansowa i strukturalna szpitala w Kutnie.
Chcąc zmienić tę sytuację, powołujemy nasz Komitet Obywatelski, który nawiązuje do najlepszych
samorządowych tradycji, jako struktura ponadpartyjna. Zrobiliśmy wszystko, aby skupić wokół siebie ludzi wartościowych, doświadczonych i kompetentnych, zdolnych do wyprowadzenia naszego powiatu z wieloletniego impasu.
Prosimy Państwa, abyście nie ulegali partyjnym sondażom, lecz głosowali na konkretne osoby, które znacie i cenicie, których dorobek na niwie społecznej gwarantuje postęp.
Komitet Obywatelski to inicjatywa ludzi mających doświadczenie w działalności na rzecz wspólnot lokalnych. Jak już podkreśliliśmy, wśród nas znajdziecie Państwo wiele osób związanych z samorządnością i działalnością publiczną. Nasz powiat nie może zmarnować tej szansy!
Kandydujemy, aby przywrócić w naszym powiecie normalność i zaufanie. Dołożymy starań, aby wszystkie niezbędne przemiany odbywały się w atmosferze spokoju i umiaru. Mieszkańcy ziemi kutnowskiej zasługują na sprawny samorząd powiatowy! Od wielu miesięcy pracujemy nad zrównoważonym i konkretnym programem, który przyczyni się do rozwiązania najbardziej bolesnych i najważniejszych problemów powiatu kutnowskiego we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

I Ochrona zdrowia
Jednym z najważniejszych czynników zapewniających każdemu mieszkańcowi powiatu poczucie bezpieczeństwa jest dostęp do dobrze zorganizowanej i zarządzanej służby zdrowia. Powinna ona dysponować wykształconą, uświadamiającą pacjenta w jego prawach kadrą oraz nowoczesnym wyposażeniem. Dziś musimy już mieć na uwadze ostatnie decyzje aktualnie rządzących powiatem i ich decyzję o przekształceniu szpitala w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Głosując na Komitet Obywatelski, masz gwarancję:
- zapewnienia profesjonalnego i uczciwego dokończenia procedury przekształcenia szpitala z zachowaniem interesu publicznego mieszkańców powiatu oraz personelu szpitala,
- że majątek nieruchomy szpitala pozostanie we władaniu samorządu powiatowego,
- pozyskania zewnętrznych środków finansowych na rozwój szpitala,
- zaangażowania samorządu powiatowego w utworzenie hospicjum stacjonarnego,
- pewności, iż pierwszeństwo w leczeniu będą mieli mieszkańcy powiatu kutnowskiego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- nie tylko utrzymania dotychczasowego zakresu świadczeń szpitala, ale z czasem poszerzenia oferty usług medycznych,
- przeznaczenia wszelkich możliwych środków na wzrost jakości obsługi pacjentów, szczególnie poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny i szkolenia pracowników szpitala,
- wsparcia środkami samorządowymi dalszego rozwoju programów profilaktycznych i działań służących promocji zdrowia,
- wsparcia powstawania gminnych punktów rehabilitacji.

II Rozwój gospodarczy
Ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego jest aktywna postawa władz wobec przedsiębiorców i inwestorów. Jeżeli na nas zagłosujesz, kandydaci Komitetu Obywatelskiego zarządzając powiatem kutnowskim, wykorzystają zarówno potencjał miejscowych przedsiębiorców, jak też przyczynią się do
pozyskania kolejnych inwestorów zewnętrznych. Dbając o zrównoważony rozwój powiatu, będziemy chcieli nie tylko rozwijać przedsiębiorczość na terenie miasta Kutna, ale również pozyskiwać inwestorów dla poszczególnych gmin. Rozwój przedsiębiorczości w powiecie kutnowskim zagwarantuje spadek bezrobocia, polepszenie poziomu życia mieszkańców oraz przyczyni się do większych wpływów w budżecie powiatu, co z kolei pozwoli na rozszerzenie frontu inwestycyjnego.
Widzimy możliwość rozwoju gospodarczego powiatu kutnowskiego w oparciu o wykorzystanie złóż soli kamiennej w Łaniętach.

Komitet Obywatelski zapewni:
- zbieranie i udostępnianie informacji gospodarczych o regionie w postaci „Informatora gospodarczego” wydawanego w formie papierowej i elektronicznej przez samorząd powiatowy,
- możliwość praktycznej edukacji gospodarczej, polegającej na nauczaniu rozwiązywania problemów, z którymi spotykają się przedsiębiorcy,
- stworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz gospodarki, gdzie na forum publicznym omawiane będą problemy rozwoju gospodarczego oraz strategie przewidujące zmiany gospodarcze powiatu,
- wsparcie rozwoju firm innowacyjnych poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego, który wejdzie w skład Krajowego Systemu Innowacji,
- inicjowanie poszerzenia Kutnowskiego Parku Agro-Przemysłowego na inne gminy ziemi kutnowskiej oraz wykorzystanie doświadczenia przy jego tworzeniu na potrzeby współczesne.

III Transport i komunikacja
Nowoczesny powiat musi inwestować w modernizację dróg łączących stolicę powiatu z pozostałymi gminami.

Komitet Obywatelski wprowadzi:
- przejrzysty, wieloletni plan inwestycyjny zadań drogowych,
- opracowanie, we współpracy z gminami, zintegrowanego systemu transportu publicznego na obszarze powiatu kutnowskiego,
- współpracę z gminami w zakresie dalszego przejmowania dróg powiatowych przez samorządy gminne celem dokonywania inwestycji.

IV Kultura i turystyka

Czynnikiem stymulującym rozwój społeczno-gospodarczy współczesnego społeczeństwa jest udział w korzystaniu z dóbr kultury oraz aktywność rekreacyjno-turystyczna. Ponadto dorobek kulturowy ziemi kutnowskiej jest głównym spoiwem integracji mieszkańców powiatu kutnowskiego.

Kandydaci Komitetu Obywatelskiego gwarantują:
- wprowadzenie przejrzystych i nowoczesnych systemów konkursów i grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe,
- stworzenie centrum informacji turystyczno-kulturalnej,
- promowanie najważniejszych dóbr kultury powiatu kutnowskiego,
- wykreowanie święta ziemi kutnowskiej o zasięgu regionalnym we współpracy z gminami, w celu promocji wspólnot lokalnych,
- rozszerzenie działalności Młodzieżowego Domu Kultury,
- stworzenie we współpracy z gminami zarówno planu długofalowego, jak też planów krótkoterminowych rozwoju kultury i turystyki na obszarze powiatu.

V Bezpieczeństwo publiczne
Obywatel ma prawo czuć się bezpiecznie. Obowiązkiem powiatu jest zapewnić, aby mieszkańcy nie mieli poczucia jakiegokolwiek zagrożenia.

Celem Komitetu Obywatelskiego jest:
- poprawa warunków pracy funkcjonariuszy policji,
- współpraca z samorządami gminnymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień,
- koordynowanie wszelkich działań z zakresu zarządzania kryzysowego bezpośrednio przez starostę.

VI Administracja
Administracja (z języka łacińskiego administrare) oznacza być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć. Przywrócimy znaczenie tego słowa w odniesieniu do władz powiatu kutnowskiego.

Tylko Komitet Obywatelski:
- odbuduje zaufanie i autorytet władz samorządu powiatowego,
- stworzy konwent liderów samorządów z obszaru powiatu we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego,
- wdroży funkcjonowanie e-Urzędu w starostwie powiatowym w Kutnie,
- wprowadzi decentralizację wszelkich możliwych zadań i przekaże je gminom (na przykładzie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej bezpośrednio przez miasto Kutno),
- zagwarantuje jawność i przejrzystość działań samorządu powiatowego,
- stworzy Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych,
- wybierze kompetentnego i merytorycznego starostę z silną pozycją w województwie,
- zlikwiduje etaty zawodowych członków zarządu powiatu,
- zapewni stabilność pracy poprzez rozwój zawodowy pracowników starostwa,
- dokona analizy dokumentów strategii krajowych i wojewódzkich pod kątem uwzględnienia potrzeb powiatu,
- będzie ściśle współpracować przy tworzeniu i realizacji strategii rozwoju województwa celem zachowania interesów powiatu kutnowskiego.

VII Pomoc społeczna
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych ludziom, którzy nie są ich w stanie sami pokonać. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze społecznością lokalną.

Komitet Obywatelski opowiada się za:
- promocją ekonomii społecznej i wspieraniem powstawania jednostek sektora ekonomii społecznej celem reintegracji społecznej osób wykluczonych,
- zapewnieniem ścisłej współpracy instytucji zajmujących się wszelką pomocą społeczną – Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy wraz z organizacjami działającymi w obszarze wykluczenia społecznego,
- wprowadzeniem dialogu społecznego poprzez systematyczne spotkania władz powiatu z mieszkańcami
- inicjowaniem wszelkich akcji, mających na celu integrację społeczności powiatowej.

VIII Edukacja i Sport
Inwestycja w edukację jest inwestycją w przyszłość. Aby zatrzymać młodych, wykształconych ludzi w naszym regionie, należy zapewnić im odpowiednie perspektywy godnego życia.

Komitet Obywatelski zamierza:
- utworzyć Fundusz Stypendialny dla uzdolnionych absolwentów gimnazjów i szkół średnich oraz studentów,
- wspierać studentów poszukujących pracy i absolwentów wchodzących na rynek pracy,
- pozyskać fundusze zewnętrzne na powiększenie zasobów bibliotek szkolnych oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie,
- wypracować koncepcję rozwoju szkolnictwa zawodowego i dostosować profil kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy,
- współorganizować wszelkie inicjatywy mające na celu krzewienie idei sportu i kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- zwiększyć dostępność powiatowych obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży,
- organizować zawody i rozgrywki sportowe na szczeblu powiatowym.

IX Walka z bezrobociem
Zadaniem własnym powiatu jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy. Dotychczasowe działania władz powiatu w tym zakresie nie sprawdziły się, dlatego nowo wybrane władze wystąpią ze skutecznym programem alternatywnym.

Komitet Obywatelski proponuje:
- wprowadzić mechanizmy ułatwiające szybkie i skuteczne przekwalifikowanie bezrobotnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
- bezpośrednio współpracować z potencjalnymi inwestorami w zakresie szybkiego reagowania na zapotrzebowanie pracowników,
- stale monitorować wydatkowanie środków z Funduszu Pracy.

X Rolnictwo
Celem władz powiatu powinno być przyspieszanie postępu technologicznego i agrotechnicznego rolnictwa ziemi kutnowskiej, z uwzględnieniem struktury własnościowej areału oraz jego przydatności w nowoczesnym rolnictwie.

Komitet Obywatelski będzie:
- tworzyć kompleksowy system melioracji, w tym retencji zasobów wodnych, dla potrzeb rolnictwa, jak i kształtowania walorów przyrodniczo-turystycznych dla obszaru powiatu,
- organizował środowiska producentów rolnych w zakresie kooperacji produkcyjno-handlowej z firmami regionu, oraz tworzył organizacje kreujące konkurencyjność produktów z przeznaczeniem na eksport do krajów UE i na rynki wschodnie,
- tworzyć bazę rynku nieruchomości dla potrzeb przemian w regionie,
- gwarantem powołania powiatowego forum wymiany informacji pomiędzy agencjami i instytucjami działającymi na obszarze rolnictwa.

Wierzymy, że razem wprowadzimy w życie nasze plany, dla dobra liczącej ponad sto tysięcy mieszkańców wspólnoty ziemi kutnowskiej.

W powiecie kutnowskim też może być normalnie!

Komitet Obywatelski – Twoja szansa dla powiatu!

Kutno, wrzesień 2010 r.

Comments are closed.